គ្លីនិកសម្ភពស្តង់ដារកំពត | កម្ពុជា។


081 558 688 [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

គ្លីនិកសម្ភពស្តង់ដារកំពត គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដល់ប្រជាជនខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា។ គ្លីនិកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តជាច្រើនរួមមាន ការថែទាំមុនពេលសម្រាល សម្រាលកូន ការថែទាំក្រោយសម្រាល ការចាក់វ៉ាក់សាំង និងការពិនិត្យសុខភាពទូទៅ។
គ្លីនិកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2013 ដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត សោភ័ណ្ឌ ដែលមើលឃើញពីតម្រូវការសម្រាប់សេវាថែទាំសុខភាពដែលមានតម្លៃសមរម្យ និងអាចទទួលបាននៅក្នុងខេត្តកំពត។ គ្លីនិកនេះត្រូវបានបុគ្គលិកដោយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍ គិលានុបដ្ឋាយិកា និងឆ្មប ដែលប្តេជ្ញាផ្តល់ការថែទាំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដល់អ្នកជំងឺរបស់ពួកគេ។
គ្លីនិចក៏មានកម្មវិធីអប់រំស្តីពីសុខភាពមាតា និងទារក ក៏ដូចជាគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពសំខាន់ៗ។ គ្លីនិកសម្ភព និងសម្ភពស្តង់ដារកំពត ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនខេត្តកំពត តាមរយៈសេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ដ និងកម្មវិធីអប់រំដ៏ទូលំទូលាយរបស់ខ្លួន។

គ្លីនិកសម្ភពស្តង់ដារកំពត