Quận Tuek Chhou | Kampot Campuchia


Các xã ở tỉnh Kampot

Nó có 19 xã và 67 làng. Dân số là 89.779 vào năm 1998.