Huyện Kampong Trach | Kampot Campuchia


Các xã ở tỉnh Kampot

Nó có 16 xã và 69 làng. Dân số là 83.061 người vào năm 1998.