huyện Đăng Tông | Kampot Campuchia


Các xã ở tỉnh Kampot

Nó có 10 xã và 54 làng. Dân số là 50.167 người vào năm 1998.