Quận Chum Kiri | Kampot Campuchia


Các xã ở tỉnh Kampot

Nó có 7 xã và 37 làng. Dân số là 39.320 người vào năm 1998.