សាលាឯកជនវឌ្ឍនៈវិជ្ជា | ខេត្តកំពត


033 5000 666 [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

សាលាឯកជនវឌ្ឍនៈវិជ្ជា វាផ្តល់ការអប់រំចាប់ពីមត្តេយ្យសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី 12 និងធ្វើតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់អាមេរិក។ សាលានេះមានសិស្សតិចតួចប្រហែល 300 នាក់ ហើយផ្តល់នូវបរិយាកាសសុវត្ថិភាព និងចិញ្ចឹមបីបាច់សម្រាប់ការរៀនសូត្រ។ បរិវេណសាលារបស់វាមានសម្ភារៈបរិក្ខារទំនើបៗដូចជា បន្ទប់កុំព្យូទ័រ មន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រ បណ្ណាល័យ និងកន្លែងកីឡា។ សាលាឯកជនវឌ្ឍនៈវិជ្ជា ក៏សង្កត់ធ្ងន់លើសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សា ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍន៍រួមរបស់សិស្ស។

សាលាឯកជនវឌ្ឍនៈវិជ្ជា