សាលាទីសា | ខេត្តកំពត


016 372 016 [email protected] ហ្វេសប៊ុក យូធូប ផែនទី

សាលាទីសា គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលផ្តល់ការអប់រំ និងធនធានដល់កុមារក្រីក្រក្នុងតំបន់។ សាលានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2013 ដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងស្រុកដែលចង់ធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយផ្តល់នូវលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់កុមារទាំងអស់ដោយមិនគិតពីប្រវត្តិ ឬស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។
សាលាទីសា បច្ចុប្បន្នបម្រើសិស្សជាង 450 នាក់ ចាប់ពីមត្តេយ្យសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី 9 ហើយផ្តល់ជូននូវមុខវិជ្ជាជាច្រើនរួមមាន ភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គម ភាសាអង់គ្លេស សិល្បៈ តន្ត្រី អប់រំកាយ និងជំនាញកុំព្យូទ័រ។ សាលាក៏ផ្តល់អាហារឥតគិតថ្លៃ ឯកសណ្ឋាន និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម្រាប់សិស្សរបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាថាពួកគេទទួលបានធនធានដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។
បន្ថែមពីលើការផ្តល់ឱកាសសិក្សា សាលាទីសាក៏ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ដោយផ្តល់ថ្នាក់អក្ខរកម្មសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ កម្មវិធីអប់រំសុខភាព និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ គោលដៅរបស់សាលាគឺផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់កុមារ និងគ្រួសារក្នុងខេត្តកំពត ដើម្បីបំបែកវដ្តនៃភាពក្រីក្រតាមរយៈការអប់រំ និងឱកាស។

សាលាទីសា