សាលាភាសាជុំគ្រី | ខេត្តកំពត


chumkriellanguageschool.org ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

សាលា​ភាសា​ជុំ​គ្រី ជា​កន្លែង​ដ៏​ល្អ​មួយ​ក្នុង​ការ​រៀន​ភាសា​ខ្មែរ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត ប្រទេស​កម្ពុជា។ សាលាផ្តល់ជូននូវវគ្គសិក្សាកម្រិតដំបូង និងកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ជនបរទេសដែលចង់បង្កើនជំនាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាភាសាក្នុងស្រុក។ ពួកគេក៏ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីជ្រមុជទឹកវប្បធម៌ដែលអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សទទួលបានបទពិសោធន៍វប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរពេលកំពុងរៀនភាសា។
សាលាមានគ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍ ដែលចេះភាសាអង់គ្លេស និងភាសាផ្សេងៗទៀត។ ពួកគេប្រើវិធីសាស្រ្តបង្រៀនជាច្រើន រួមទាំងការអនុវត្តការសន្ទនា មេរៀនវេយ្យាករណ៍ និងសកម្មភាពអន្តរកម្ម។ វគ្គសិក្សាត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយសិស្សឱ្យរៀនបានលឿន និងមានប្រសិទ្ធភាព។
ក្រៅ​ពី​ថ្នាក់​ភាសា ជុំ​គ្រី​ក៏​មាន​កម្មវិធី​ស្នាក់​នៅ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​សិស្ស​អាច​រស់​នៅ​ជាមួយ​នឹង​គ្រួសារ​ក្នុង​តំបន់។ នេះផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការជ្រមុជនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ និងធ្វើអោយការរៀនភាសានៅក្រៅថ្នាក់កាន់តែប្រសើរឡើង។
សរុបមក សាលា​ភាសា​ជុំ​គ្រី ជា​កន្លែង​ដ៏​ល្អ​មួយ​ក្នុង​ការ​រៀន​ភាសា​ខ្មែរ និង​បទពិសោធន៍​វប្បធម៌​ខ្មែរ។ សាលាផ្តល់ជូននូវវគ្គសិក្សា និងកម្មវិធីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលបំពេញតាមកម្រិត និងចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗ។

សាលាភាសាជុំគ្រី