សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ - ខេត្តកំពត


012 885 105 012 297 840 iu.edu.kh [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិកំពត ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធី និងវគ្គសិក្សាជាច្រើនសម្រាប់និស្សិត។ កម្មវិធីពេញនិយមមួយចំនួនដែលផ្តល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យនេះរួមមាន ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ការគ្រប់គ្រងបដិសណ្ឋារកិច្ច ទេសចរណ៍ និងការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ វិស្វកម្ម និងការអប់រំ។ សាកលវិទ្យាល័យក៏ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងកម្មសិក្សា ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍សិក្សារបស់និស្សិត។

សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ