វិទ្យាល័យ​ព្រះ​រាជ​សម្ភា | ខេត្តកំពត


ផែនទី

វិទ្យាល័យព្រះសុីសុវត្ថិ ជាគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលផ្តល់ការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២។ សាលាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានឧត្តមភាពសិក្សា និងផ្តល់ជូននូវមុខវិជ្ជាជាច្រើនរួមមាន គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ ប្រវត្តិសាស្ត្រ អក្សរសាស្ត្រ និងភាសាបរទេសដូចជា ជាភាសាអង់គ្លេស និងបារាំង។ បេសកកម្មរបស់វាគឺផ្តល់ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពដល់សិស្សទាំងអស់ និងរៀបចំពួកគេសម្រាប់ឧត្តមសិក្សា ឬកម្លាំងពលកម្ម។

វិទ្យាល័យ​ព្រះ​រាជ​សម្ភា