បណ្ណាល័យមិត្តភាពសាម៉ាល។ | ខេត្តកំពត


096 695 0069 092 267 051 library-friendship-kampot-saemaul.business.site [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

បណ្ណាល័យមិត្តភាព សៅម៉ុល ខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាបណ្ណាល័យសហគមន៍ ដែលលើកកម្ពស់អក្ខរកម្ម និងការរៀនសូត្រក្នុងចំណោមអ្នកស្រុក។ បណ្ណាល័យផ្តល់ជូនសៀវភៅ កុំព្យូទ័រ និងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សមាជិកប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជាកម្មវិធីអប់រំ និងសិក្ខាសាលាផងដែរ។ វាក៏ដើរតួជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យក្នុងការជួបជុំគ្នា ចែករំលែកចំណេះដឹង និងបង្កើតទំនាក់ទំនង។

បណ្ណាល័យមិត្តភាពសាម៉ាល។