ផ្ទះម៉ូរីយ៉ា | ខេត្តកំពត


097 62 38 329 ផែនទី

"ព្រះ​ទ្រង់​ត្រាស់​ហៅ​យើង​ឲ្យ​បម្រើ​ទ្រង់​ពី​អ្វី​ដែល​យើង​មាន"

ផ្ទះម៉ូរីយ៉ា

ចក្ខុវិស័យ: ដើម្បីចែករំលែក និងជួយដល់កុមារ-ក្មេងជំទង់ និងមនុស្សក្នុងស្រុកដែលមានសមត្ថភាព និងអំណោយ/ទេពកោសល្យ ដែលយើងមានសម្រាប់ចំណេះដឹង និងជំនាញកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។ នៅពេលយើងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នា យើងចង់ឃើញជីវិតផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនតាមរយៈការអប់រំព្រះគម្ពីរដ៏រឹងមាំក្នុងចំណោមប្រជាជនក្នុងតំបន់។

គោលដៅ:

- ដើម្បីជួយកុមារ-យុវវ័យ-យុវជន និងប្រជាជនក្នុងតំបន់មានចំណេះដឹង និងជំនាញកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពផ្សេងៗក្នុងជីវិត។

- ដើម្បី​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​មាន​សមត្ថភាព​រៀន​សូត្រ​តែ​មួយ​គត់។

- ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាការរៀនសូត្រគឺជាដំណើរការដ៏រីករាយ ហើយអ្នកគ្រប់គ្នាមានសេរីភាពក្នុងការទទួលយកបទពិសោធន៍នៃដំណើរការអប់រំនៅ ផ្ទះម៉ូរីយ៉ា។

- ដើម្បី​រៀបចំ​យុវជន​សម្រាប់​ជីវិត​នៃ​ភាពស្មោះត្រង់​ក្នុង​ព្រះគ្រីស្ទ និង​ក្នុង​ការបម្រើ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល ។

- ដើម្បី​មើល​ឃើញ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ការ​អភិវឌ្ឍ​របស់​បុគ្គល​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន​និង​ក្រៅ​។

សកម្មភាព: ផ្ទះម៉ូរីយ៉ា ផ្តល់ការអប់រំល្អៗមួយចំនួនដោយមិនគិតថ្លៃ ដល់សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាជនក្នុងតំបន់ទាំងអស់។ ប៉ុន្តែ ពួកគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើការបង់ថ្លៃសៀវភៅសិក្សា សៀវភៅកត់ត្រា ក៏ដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត។

Mr Petrus E. Handoyo

ផ្ទះម៉ូរីយ៉ា