Trường Trung Học Preah Reach Samphea | Kampot Campuchia


bản đồ

Trường trung học Preah Reach Samphea là một cơ sở giáo dục cung cấp giáo dục trung học cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Trường đã được công nhận về thành tích học tập xuất sắc và cung cấp nhiều môn học bao gồm toán, khoa học, lịch sử, văn học và ngoại ngữ như như tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhiệm vụ của trường là cung cấp nền giáo dục chất lượng cho tất cả sinh viên và chuẩn bị cho họ bước vào giáo dục đại học hoặc lực lượng lao động.

Trường Trung Học Preah Reach Samphea