โรงพยาบาลส่งต่อ - กัมปอต กัมพูชา


033 210 162 เฟสบุ๊ค แผนที่

โรงพยาบาลส่งต่อกำปอดเป็นโรงพยาบาลของรัฐ เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและทำหน้าที่เป็นศูนย์รับส่งต่อสำหรับสถานพยาบาลอื่นๆ ในพื้นที่ โรงพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย รวมถึงการดูแลฉุกเฉิน การผ่าตัด สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ อายุรกรรม และบริการตรวจวินิจฉัย

โรงพยาบาลแห่งนี้ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา และได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและองค์กรผู้บริจาค โรงพยาบาลได้รับการปรับปรุงขนานใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและผู้บริจาคต่างๆ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) และรัฐบาลออสเตรเลีย

โรงพยาบาลมีเตียงทั้งหมด 200 เตียง และมีพนักงานประมาณ 200 คน รวมถึงแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ โรงพยาบาลมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงห้องผ่าตัด ห้องปฏิบัติการ แผนกรังสีวิทยา และร้านขายยา

การดูแลฉุกเฉิน

โรงพยาบาลให้บริการดูแลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เจ็ดวันต่อสัปดาห์ แผนกฉุกเฉินมีแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ซึ่งได้รับการฝึกฝนให้รับมือกับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่หลากหลาย โรงพยาบาลมีรถพยาบาลที่ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อขนส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล

การผ่าตัด

โรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดที่มีอุปกรณ์ครบครันและให้บริการศัลยกรรมหลายประเภท รวมถึงการผ่าตัดทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และการผ่าตัดทางนรีเวช โรงพยาบาลมีศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์ซึ่งได้รับการฝึกฝนให้ทำการผ่าตัดที่ซับซ้อน

สูตินรีเวชวิทยา

โรงพยาบาลให้บริการสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้แก่ การฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอด โรงพยาบาลมีแผนกสูติกรรมที่มีพยาบาลผดุงครรภ์และสูตินรีแพทย์มากประสบการณ์ โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องตรวจทารกในครรภ์และเครื่องอัลตราซาวนด์เพื่อตรวจสุขภาพของมารดาและทารก

กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาลมีหอผู้ป่วยเด็กที่ให้การดูแลทางการแพทย์แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หอผู้ป่วยมีกุมารแพทย์และพยาบาลมากประสบการณ์ ซึ่งได้รับการฝึกฝนให้รับมือกับสภาวะต่างๆ ในเด็ก โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น ตู้อบทารกแรกเกิดและเครื่องช่วยหายใจในเด็กเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตในเด็ก

อายุรศาสตร์

โรงพยาบาลให้บริการด้านอายุรกรรม ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลมีแพทย์อายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์ซึ่งได้รับการฝึกฝนให้จัดการกับสภาวะทางการแพทย์ที่ซับซ้อน

บริการตรวจวินิจฉัย

โรงพยาบาลมีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครันซึ่งให้บริการตรวจวินิจฉัยที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ และการตรวจทางจุลชีววิทยา โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติที่ให้ผลการตรวจที่แม่นยำและเชื่อถือได้ โรงพยาบาลยังมีแผนกรังสีวิทยาที่ให้บริการถ่ายภาพ เช่น เอ็กซ์เรย์ อัลตราซาวนด์ และซีทีสแกน

คลินิกเอชไอวี/เอดส์

โรงพยาบาลมีคลินิกเฉพาะสำหรับผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ คลินิกแห่งนี้ให้การดูแลอย่างครอบคลุมแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV/AIDS รวมถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส การให้คำปรึกษาและบริการสนับสนุน คลินิกยังให้บริการตรวจเอชไอวีและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป

คลินิกวัณโรค

โรงพยาบาลมีคลินิกเฉพาะสำหรับผู้ป่วยวัณโรค (TB) คลินิกให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยวัณโรค ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาและสนับสนุน คลินิกยังให้บริการตรวจหาเชื้อวัณโรคและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป

คลินิกสุขภาพจิต

โรงพยาบาลมีคลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยสุขภาพจิต คลินิกให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจิต เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคจิตเภท คลินิกยังให้บริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

ความท้าทาย

เช่นเดียวกับโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งในประเทศกำลังพัฒนา การส่งต่อโรงพยาบาลกำปอตเผชิญกับความท้าทาย เช่น ทรัพยากรจำกัด การขาดแคลนบุคลากร และเงินทุนไม่เพียงพอ โรงพยาบาลพึ่งพาองค์กรผู้บริจาคอย่างมากในการจัดหาเงินทุนสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และเงินเดือนพนักงาน

โรงพยาบาลยังเผชิญกับความท้าทายในการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากในกัมพูชาชอบทำงานในภาคเอกชนหรือในเขตเมืองที่เงินเดือนสูงกว่าและสภาพความเป็นอยู่ดีกว่า

โรงพยาบาลยังเผชิญกับความท้าทายในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในชนบท หลายคนในชนบทไม่สามารถเข้าถึงการขนส่งและอาจต้องเดินทางไกลเพื่อไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีโปรแกรมการเข้าถึงเพื่อให้การรักษาพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล แต่โปรแกรมเหล่านี้ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดด้านเงินทุนและบุคลากร