ធនាគារវីង | ខេត្តកំពត


ផែនទី

ធនាគារ វីង កំពត គឺជាសាខារបស់ធនាគារឯកទេស វីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត ដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាធនាគារចល័តឈានមុខគេមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ធនាគារផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន រួមទាំងការផ្ទេរប្រាក់ ការទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ និងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត។

ធនាគារផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងស្រុក និងអាជីវកម្មក្នុងតំបន់។ សាខាមានបុគ្គលិកជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលដែលប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនប្រកបដោយគុណភាពដល់អតិថិជន។ លក្ខណៈពិសេសប្លែកមួយរបស់ធនាគារ Wing គឺសេវាធនាគារចល័តរបស់ខ្លួន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេ។ សេវាកម្មនេះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល ដែលប្រហែលជាមិនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារបែបប្រពៃណី។

  • ការផ្ទេរប្រាក់៖ ធនាគារ វីង អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនផ្ញើ និងទទួលប្រាក់ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។ ថ្លៃសេវាទាំងនេះប្រែប្រួលអាស្រ័យលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរ និងប្រទេសគោលដៅ។
  • ការទូទាត់វិក្កយបត្រ៖ ធនាគារ Wing អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនបង់វិក្កយបត្ររបស់ពួកគេ រួមទាំងវិក្កយបត្រប្រើប្រាស់ វិក្កយបត្រអ៊ីនធឺណិត និងវិក្កយបត្រផ្សេងៗទៀត។ ថ្លៃសេវានេះអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើអ្នកចេញវិក្កយបត្រ និងចំនួនវិក្កយបត្រ។
  • បញ្ចូលលុយតាមទូរស័ព្ទ៖ ធនាគារវីង អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេជាមួយនឹងឥណទាន។ តម្លៃសម្រាប់សេវាកម្មនេះអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើចំនួនឥណទានដែលត្រូវបានទិញ។
  • គណនីសន្សំ៖ ធនាគារវីងផ្តល់គណនីសន្សំដល់អតិថិជន។ ថ្លៃសេវានេះអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើប្រភេទនៃគណនី និងអត្រាការប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន។
  • ការដកប្រាក់៖ ធនាគារវីងអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនដកសាច់ប្រាក់ចេញពីគណនីរបស់ពួកគេតាមម៉ាស៊ីន ATM ឬភ្នាក់ងារវីង។ ថ្លៃសេវានេះអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើទីតាំងរបស់ម៉ាស៊ីន ATM ឬភ្នាក់ងារ។
  • សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ៖ ធនាគារ វីង ផ្តល់សេវាធនាគារចល័តដល់អតិថិជន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេ។ ថ្លៃសេវានេះអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្ត។
ធនាគារវីង