ធនាគារសាធារណៈកម្ពុជា។ | ខេត្តកំពត


033 932 760 cpbebank.com ផែនទី

ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ គឺជាធនាគារពាណិជ្ជមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនប្រភេទ ដែលមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ 45 ផ្លូវជាតិលេខ 3 ភូមិកំពង់បាយខាងត្បូង។

ធនាគារសាធារណៈកម្ពុជា។