ធនាគារកាណាឌីយ៉ា - ខេត្តកំពត


033 932 392 canadiabank.com.kh ផែនទី

ធនាគារកាណាឌីយ៉ាកំពត គឺជាសាខារបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ធនាគារកាណាឌីយ៉ាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1991 ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានរីកចម្រើនក្លាយជាធនាគារឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ធនាគារផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មធនាគារជាច្រើនដល់អតិថិជន រួមមានៈ

នេះគឺជាសេវាកម្មមួយចំនួនដែលផ្តល់ដោយធនាគារកាណាឌីយ៉ា៖

  • គណនីសន្សំ និងគណនីចរន្ត៖ ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ផ្តល់ជូននូវការសន្សំ និងគណនីចរន្តជាច្រើនដល់អតិថិជន ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ រួមទាំងអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង សេវាធនាគារអេឡិចត្រូនិកឥតគិតថ្លៃ និងមិនមានតម្រូវការសមតុល្យអប្បបរមា។
  • កម្ចី៖ ធនាគារកាណាឌីយ៉ាផ្តល់កម្ចីប្រភេទផ្សេងៗដល់អតិថិជន រួមទាំងកម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន កម្ចីអាជីវកម្ម និងកម្ចីទិញផ្ទះ។ ធនាគារផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង និងលក្ខខណ្ឌនៃការសងដែលអាចបត់បែនបាន។
  • ប័ណ្ណឥណទាន៖ ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ផ្តល់ជូនប័ណ្ណឥណទានដល់អតិថិជន ជាមួយនឹងមុខងារ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ រួមទាំងរង្វាន់ត្រលប់មកវិញ ការបញ្ចុះតម្លៃ និងការធានារ៉ាប់រងការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃ។
  • សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ៖ ធនាគារកាណាឌីយ៉ាផ្តល់សេវាធនាគារចល័តដល់អតិថិជន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់គ្រងគណនីរបស់ពួកគេដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេ។
  • ធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត៖ ធនាគារកាណាឌីយ៉ាផ្តល់សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិតដល់អតិថិជន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចូលប្រើគណនីរបស់ពួកគេ និងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើអ៊ីនធឺណិត។
  • ការប្តូរប្រាក់បរទេស៖ ធនាគារកាណាឌីយ៉ាផ្តល់សេវាប្តូរប្រាក់បរទេសដល់អតិថិជន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេទិញ និងលក់រូបិយប័ណ្ណបរទេស។
  • ការផ្ទេរប្រាក់៖ ធនាគារកាណាឌីយ៉ាផ្តល់ជូននូវសេវាផ្ទេរប្រាក់ផ្សេងៗ រួមទាំងការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ការផ្ទេរប្រាក់ Western Union និងការផ្ទេរប្រាក់តាមទូរស័ព្ទ។
  • សេវាអេធីអឹម៖ ធនាគារកាណាឌីយ៉ាមានបណ្តាញម៉ាស៊ីន ATM ដ៏ធំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនដកប្រាក់ ពិនិត្យសមតុល្យគណនីរបស់ពួកគេ និងធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារផ្សេងទៀត។

វាជាការល្អបំផុតក្នុងការទាក់ទងធនាគារដោយផ្ទាល់ ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាកម្ម និងថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ។

ធនាគារកាណាឌីយ៉ា