មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត | ខេត្តកំពត


093 999 111 023 999 033 amret.com.kh [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាប និងអាជីវកម្មខ្នាតតូច។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2006 ជាការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នារវាង MFI របស់ធនាគារ Bendigo របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងធនាគារ Adelaide (ឥឡូវនេះជាផ្នែកមួយនៃ Bendigo និង Adelaide Bank Limited) និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMF) ។
អម្រឹត ផ្តល់ជូននូវផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន រួមទាំងកម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងបុគ្គល គណនីសន្សំ សេវាធានារ៉ាប់រង និងការផ្ទេរប្រាក់។ ក្រុមហ៊ុនមានសាខាជាង 50 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ បេសកកម្មរបស់អម្រឹត គឺផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានតម្លៃសមរម្យ ដែលជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារដែលមានចំណូលទាប និងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅកម្ពុជា។
បន្ថែមពីលើសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹតក៏គាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍តាមរយៈមូលនិធិអម្រឹតផងដែរ។ មូលនិធិផ្តោតលើការអប់រំ ការថែទាំសុខភាព និងកម្មវិធីអភិរក្សបរិស្ថាននៅតំបន់ជនបទដែលអម្រឹតធ្វើប្រតិបត្តិការ។

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត