មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត | ខេត្តកំពត


033 638 0010 ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

ក្រេឌីត មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2013 និងផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់បុគ្គលដែលមានចំណូលទាប និងសហគមន៍ក្នុងតំបន់។ អង្គការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី គណនីសន្សំ និងផលិតផលធានារ៉ាប់រង ដើម្បីជួយប្រជាជនលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ និងសម្រេចបានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីតប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ តាមរយៈកម្មវិធីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត