ធនាគារវឌ្ឍនៈ | ខេត្តកំពត


033 932 555 vattanacbank.com ផែនទី

ធនាគារ វឌ្ឍនៈ គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2002 ហើយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន វឌ្ឍនៈ កាពីភីភីធីធី គ្រុប។ ធនាគារផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន រួមទាំងប្រាក់បញ្ញើ ប្រាក់កម្ចី និងការប្តូរប្រាក់បរទេស។ ធនាគារ វឌ្ឍនៈ មានសាខានៅខេត្តកំពត ភ្នំពេញ សៀមរាប បាត់ដំបង និងទីតាំងផ្សេងទៀតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ធនាគារបានទទួលពានរង្វាន់ជាច្រើនសម្រាប់ដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្មអតិថិជន រួមទាំងធនាគារឌីជីថលល្អបំផុតនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2020។ ធនាគារវឌ្ឍនៈប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់ការរួមបញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ និងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា។

ធនាគារវឌ្ឍនៈ