ធនាគារព្រីនស៍ | ខេត្តកំពត


1800 20 8888 princebank.com.kh [email protected] ផែនទី

ធនាគារព្រីនស៍ គឺជាធនាគារថ្មីមួយដែលបានចាប់ផ្តើមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្នាំ 2015 ហើយបានក្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជនៅឆ្នាំ 2018 ជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ធនាគារមានមូលដ្ឋានដើមទុនដ៏រឹងមាំ សមត្ថភាពបច្ចេកវិជ្ជាដ៏រឹងមាំ ជំនាញរឹងមាំ និងចំណេះដឹងទូលំទូលាយនៃទីផ្សារក្នុងស្រុក ហើយមានបំណងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗគ្នាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ វាផ្តល់ជូននូវផលិតផលដូចជា គណនីចរន្ត និងប្រាក់សន្សំ ប្រាក់បញ្ញើតាមកាលកំណត់ ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន កម្ចីអាជីវកម្ម និងសម្ភារៈបរិក្ខារលើសដើម។ ធនាគារមានបណ្តាញសាខាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា រួមទាំងសាខាមួយនៅក្នុងខេត្តកំពតផងដែរ។

ធនាគារព្រីនស៍

វាជាការល្អបំផុតក្នុងការទាក់ទងធនាគារដោយផ្ទាល់ ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសេវាកម្ម និងថ្លៃសេវារបស់ពួកគេ។