โรงเรียนเอกชนวัฒนัควิเชีย - กัมปอต กัมพูชา


033 5000 666 [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

โรงเรียนเอกชนวัฒนัชวิเชีย ตั้งอยู่ในเมืองกำปอต ประเทศกัมพูชา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 และปฏิบัติตามหลักสูตรอเมริกัน โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนจำนวนไม่มากประมาณ 300 คน และจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ วิทยาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ห้องสมุดและสนามกีฬา โรงเรียนเอกชนวัฒนัควิเชียยังเน้นกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียน

โรงเรียนเอกชนวัฒนัควิเชีย