โรงเรียน FLCC | กัมปอต กัมพูชา


015 313 143 [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

โรงเรียน FLCC (ศรัทธา ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และการดูแล) ในเมืองกำปอต ประเทศกัมพูชา เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ให้การศึกษาและการสนับสนุนแก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ โรงเรียนก่อตั้งโดย Fabienne Delaure ชาวต่างชาติชาวฝรั่งเศสในปี 2013 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังหรือสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขา
โรงเรียนเปิดสอนโปรแกรมอันหลากหลายตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมอบการศึกษาที่รอบด้านแก่นักเรียน ซึ่งรวมถึงการสอนภาษาอังกฤษ การฝึกอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ชั้นเรียนศิลปะ และกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กีฬาและดนตรี นอกจากนี้ โรงเรียนยังให้บริการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา เช่น การดูแลสุขภาพ, มื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และการขนส่ง
โรงเรียน FLCC ได้รับทุนผ่านการบริจาคจากบุคคล องค์กร และธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ผู้สนับสนุนโรงเรียนเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและควรเข้าถึงได้สำหรับเด็กทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม โรงเรียน FLCC กำลังช่วยทำลายวงจรแห่งความยากจนในกำปอตด้วยโครงการและบริการต่างๆ ของโรงเรียน ด้วยการมอบเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาส

โรงเรียน FLCC