ស៊ីណេត | ខេត្តកំពត


081 801 999 sinet.com.kh [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

ស៊ីណេត ISP ផ្តល់ការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្មក្នុងតំបន់។ ពួកគេផ្តល់សេវាកម្មជាច្រើន រួមទាំងអ៊ិនធឺណិតល្បឿនលឿន ការតភ្ជាប់ឥតខ្សែ និងដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ ស៊ីណេត អាយ.ភី.អេស.ភី មានគោលបំណងភ្ជាប់ប្រជាជននៅកំពតទៅនឹងពិភពឌីជីថល ដែលអាចឱ្យពួកគេចូលប្រើប្រាស់ធនធានអនឡាញ ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ និងបង្កើនបទពិសោធន៍អ៊ីនធឺណិតទាំងមូលរបស់ពួកគេ។

ស៊ីណេត