មិត្តហ្វូន | ខេត្តកំពត


097 675 7627 metfone.com.kh ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

មិត្តហ្វូន គឺជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់ជូននូវគម្រោងបង់ប្រាក់ជាមុន អ៊ិនធឺណិតទូរស័ព្ទចល័ត eMoney និងច្រើនទៀត។

មិត្តហ្វូន