មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវិទ្យា បាក់ទូក - ខេត្តកំពត


070 201 018 096 70 71 881 ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវិទ្យាបាក់ទូក ខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា! មជ្ឈមណ្ឌលរបស់យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើនទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ។ មិនថាអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី ការរចនាគេហទំព័រ ឬការប្រឹក្សាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទេ ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក។ យើងក៏ផ្តល់ជូននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បុគ្គលដែលចង់ពង្រឹងជំនាញរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា។ ទាក់ទងមកយើងថ្ងៃនេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលយើងអាចជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ!

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវិទ្យា បាក់ទូក