Hiệp hội Phúc lợi Động vật Phnom Penh | Kampot Campuchia


092 888 169 ppaws.com [email protected] facebook bản đồ

Hiệp hội Phúc lợi Động vật Phnom Penh (PPAWS) là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Kampot, Campuchia. Họ làm việc để cải thiện phúc lợi của động vật bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, thức ăn và nơi trú ẩn cho những con vật đi lạc, cũng như thúc đẩy quyền sở hữu thú cưng có trách nhiệm thông qua các chương trình triệt sản/thiến và tiếp cận giáo dục. PPAWS cũng hợp tác chặt chẽ với cộng đồng địa phương để nâng cao nhận thức về quyền động vật và khuyến khích lòng nhân ái đối với mọi sinh vật.

Hiệp hội Phúc lợi Động vật Phnom Penh