ហាងនំប៉័ង រ៉ាមី | ខេត្តកំពត


087 284 703 ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

ហាង ហាងរ៉ាមី & កាហ្វេ ជាហាងនំប៉័ងមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកំពត។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់បម្រើទាំងភេសជ្ជៈ និងនំប៉័ងក្នុងរសជាតិ និងច្រើនប្រភេទ ហើយល្បីក្នុងចំណោមអ្នកស្រុក និងអ្នកទេសចរខេត្តកំពត។

ហាងនំប៉័ង រ៉ាមី