គ្លីនិកធ្មេញ កូប សុជាតិ | ខេត្តកំពត


096 63 58 168 ផែនទី

គ្លីនិកធ្មេញ កូប សុជាតិ ភូមិខេត្ត។ វាផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធ្មេញជាច្រើន រួមទាំងការពិនិត្យ សម្អាត ការបំពេញ ការដកយកចេញ និងប្រឡាយឫស។ គ្លីនិកនេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបៗ និងជួលទន្តបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីផ្តល់ការថែទាំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដល់អ្នកជំងឺ។

គ្លីនិកធ្មេញ កូប សុជាតិ