Farmlink | Kampot Campuchia


095 847 491 farmlink-cambodia.com [email protected] facebook bản đồ

Farmlink Campuchia là một doanh nghiệp xã hội có trụ sở tại Campuchia tập trung vào việc kết nối nông dân với thị trường và thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp bền vững. Dưới đây là một số điểm chính về Farmlink Campuchia:

1. Sứ mệnh: Sứ mệnh của Farmlink là tạo ra một ngành nông nghiệp bền vững và công bằng ở Campuchia bằng cách kết nối nông dân với thị trường, cung cấp cho họ đào tạo, hỗ trợ và thúc đẩy các thực hành thân thiện với môi trường.
2. Liên kết thị trường: Farmlink hoạt động nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nông dân và người mua bằng cách thiết lập kết nối thị trường trực tiếp. Họ hợp tác với các khách sạn, nhà hàng, siêu thị và các doanh nghiệp khác để thu mua sản phẩm địa phương trực tiếp từ nông dân, đảm bảo giá cả hợp lý cho cả hai bên.
3. Đào tạo và hỗ trợ nông dân: Farmlink cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho nông dân, giúp họ cải thiện thực hành nông nghiệp, tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Họ cung cấp đào tạo về các lĩnh vực như canh tác hữu cơ, quản lý dịch hại, xử lý sau thu hoạch và tiếp cận thị trường.
4. Nông nghiệp bền vững: Farmlink thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Họ khuyến khích nông dân áp dụng các phương pháp canh tác hữu cơ, giảm sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, đồng thời thực hiện các kỹ thuật bảo tồn đất và nước.
5. Phát triển cộng đồng: Farmlink tích cực tham gia với cộng đồng địa phương, tổ chức hội thảo, diễn đàn nông dân và các buổi chia sẻ kiến thức. Họ nhằm mục đích trao quyền cho nông dân và củng cố cộng đồng nông thôn bằng cách cung cấp cho họ những công cụ và kiến thức cần thiết để phát triển mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp.
6. Quan hệ đối tác và hợp tác: Farmlink hợp tác với nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức thuộc khu vực tư nhân, để tạo ra một hệ sinh thái nông nghiệp toàn diện và bền vững ở Campuchia. Họ hợp tác với các đối tác để phát triển cơ hội thị trường, cải thiện chuỗi cung ứng và hỗ trợ sinh kế của nông dân.

Farmlink Campuchia đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho hàng hóa sản xuất tại địa phương.

Farmlink